Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Gerbiamas Kliente,

Nuo 2018-05-25 dienos pasikeitė LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir visoje Europos Sąjungoje buvo pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, įtvirtinantis vienodus asmens apsaugos principus.

UAB „Jurita“ itin vertina ir saugo savo klientų privatumą, todėl šiuo laišku norime Jus informuoti ir supažindinti su UAB „Jurita“ taikomomis privatumo ir Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonėmis, o taip pat supažindinti Jus su Jūsų teisėmis asmens duomenų apsaugos srityje.

Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs, pvz. kai bendraujame ar turite teisinių santykių su mūsų bendrove (pvz. kai užsakote paslaugas, rašote mums raštus, sudarote sutartis, registruojatės mūsų svetainėje, klientų aptarnavimo sistemoje);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių (pvz. kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų ar duomenų bazių)

Kokiais tikslais mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Įprastai mes asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • teikiant pastato administravimo, komunalines ir kitas paslaugas;
 • siekiant sudaryti ir vykdant sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, nagrinėjant Jūsų skundus ir/ar prašymus;
 • tvarkant mokėjimus už suteiktas paslaugas;
 • vertinant klientų mokumą ir vykdant įsiskolinimo valdymą
 • užtikrinant klientų, darbuotojų, patalpų ir turto saugumą (vaizdo stebėjimas bendrovės ofisuose, aptarnaujamuose objektuose);
 • kitais tikslais, kuriais turime teisę tvarkyti asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate tam savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Kokie asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi?

Galime rinkti ir tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius asmens duomenis, kurie reikalingi aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą) ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti;
 • užsakymų duomenis, sąskaitose esančią informaciją, duomenis, susijusius su mokėjimais, ir pan.;
 • vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės mūsų ofisuose ar aptarnaujamuose objektuose, kuriuose yra įrengta vaizdo stebėjimo įranga;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

Visais atvejais, UAB „Jurita“, užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis. UAB „Jurita“ Jūsų asmens duomenis gali rinkti tik vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai įstatyminis bei sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindai, kai mes Jums teikiame pastato administravimo ir kitas komunalines paslaugas, vadovaujantis atitinkamu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, arba Jūs sudarote su mumis sutartį dėl tokių paslaugų teikimo. UAB „Jurita“ teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti Jūsų duomenis, pvz. tikriname mokumą, valdome ir/ar išieškome įsiskolinimą. Jūsų sutikimas, tai dar vienas pagrindas, kuriuo vadovaujantis galime tvarkyti Jūsų duomenis. Be to, Jūsų duomenis galime tvarkyti taip pat ir vykdant teisines prievoles (teisės aktų reikalavimų vykdymas, duomenų teikimas ir atsakymas į teisėtas valstybės institucijų užklausas ir pan.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenims tvarkyti UAB „Jurita“ įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. UAB „Jurita“ vykdoma duomenų saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kiek laiko saugome asmens duomenis?

UAB „Jurita“ saugo Jūsų duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys įprastai saugomi tol, kol iš sutartinių/paslaugų teikimo santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba tiek, kiek tai yra reikalingas UAB „Jurita“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.

Kam teikiame (arba galime teikti) asmens duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis UAB „Jurita“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. UAB „Jurita“ turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą/įspėjimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.
 • Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, UAB „Jurita“ (kaip kreditorius) turi teisę perleisti reikalavimo teisę į skolą kitam asmeniui be skolininko sutikimo, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius.
 • Teismams, antstoliams, kitoms valstybinėms institucijoms tiek kiek tokį teikimą nustato teisės aktai.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Jurita“ svetainėje ir Klientų aptarnavimo sistemoje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

Kaip naudojame slapukus?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Jurita“ svetainėje ir Klientų aptarnavimo sistemoje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

 Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Jurita“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Visais klausimais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu – info@jurita.lt
 • žodžiu/telefonu – 8 5 242  6518
 • raštu adresu – Justiniškių g. 62A, Vilnius
 • atvykus į mūsų ofisą – Justiniškių g. 62A, Vilnius

 Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Jurita“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.